เอกสารที่ต้องใช้สำหรับรถคู่กรณี

สำหรับรถคู่กรณีให้เตรียมเอกสารดังนี้

-ใบเคลม หรือใบติดต่อซ่อม

-สำเนาใบขับขี่ของคนขับ

-สำเนาทะเบียนรถยนต์ (กรณีจัดอะไหล่เพื่อให้ตรงรุ่น)

-สำเนา พรบ.ของรถคู่กรณี

(หากเป็นเอกสารตัวจริง สามารถมาถ่ายสำเนาได้ที่อู่)

ตัวอย่างใบเคลม สำเนาใบขับขี่   สำเนาใบทะเบียนรถ

ใบเคลม            ใบขับขี่                   ใบ พรบ            ใบทะเบียนรถ