เอกสารที่ต้องใช้สำหรับรถประกัน

สำหรับรถประกันให้เตรียมเอกสารดังนี้

-ใบเคลม หรือใบติดต่อซ่อม

-สำเนาใบขับขี่ของคนขับ

-สำเนาทะเบียนรถยนต์ (กรณีจัดอะไหล่เพื่อให้ตรงรุ่น)

-สำเนากรมธรรม์

(หากเป็นเอกสารตัวจริง สามารถมาถ่ายสำเนาได้ที่อู่)

 

ตัวอย่างใบเคลม สำเนาใบขับขี่ สำเนาใบกรมธรรม สำเนาใบทะเบียนรถ

ใบเคลม             ใบขับขี่          ใบกรมธรรม์      ใบทะเบียนรถ